عناوین مطالب وبلاگ :: ... و غيره! ::

شنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٥ :: شنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٥
وا! :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٥
بدون شرح :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٥
بنده هم عاشقم ... ولی زير گذر نمی‌شود! * :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٥
چند خبر خوب :: دوشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٥
دو نقطه دی :: دوشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٥
ليلی با ماست! :: یکشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٥
کفريات عاشقانه (۲) :: جمعه ٢۳ تیر ،۱۳۸٥
کفريات عاشقانه :: پنجشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٥
سال‌روز من :: شنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٥
طنز نيوز! :: یکشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٥
درخواست :: شنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٥
روايت يک سينه‌خيز - بازگشت پيروزمندانه :: شنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٥
جونمی دات کام! :: چهارشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٤
دوشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٤
دوشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٤
نکبت دوست‌داشتنی :: شنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٤
رنگ :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٤
دوشنبه ۸ فروردین ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ۸ فروردین ،۱۳۸٤
حسب حال :: دوشنبه ۸ فروردین ،۱۳۸٤
عادت می‌کنم :: جمعه ٥ فروردین ،۱۳۸٤
چهارشنبه ۳ فروردین ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۳ فروردین ،۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢ فروردین ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢ فروردین ،۱۳۸٤
نوروز مبارک باد... :: شنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸۳
پنجشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸۳
هفت‌سنگ :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸۳
قرار است ... :: شنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸۳
چقدر دماغ دماغ شد! :: شنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸۳
شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۳ :: شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۳
به‌قول عباس: ستاره‌ی من نيست... :: پنجشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸۳
یکشنبه ٢ اسفند ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢ اسفند ،۱۳۸۳
پنجشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸۳
ناموس! :: سه‌شنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸۳
نگرشی احساسی–نیمه‌حماسی بر بازی ایران و بحرین :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۳
دوشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸۳
ابله :: جمعه ٩ بهمن ،۱۳۸۳
چهارشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸۳
نامه :: دوشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸۳
شعار هفته :: جمعه ٢٥ دی ،۱۳۸۳
پنجشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ٢٢ دی ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢٢ دی ،۱۳۸۳
احتضار :: یکشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸۳
آگهی مناقصه :: سه‌شنبه ۱٥ دی ،۱۳۸۳
بیانیه‌ی مشترک (1) :: پنجشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸۳
چشم در برابر چشم! :: دوشنبه ٧ دی ،۱۳۸۳
شنبه ٥ دی ،۱۳۸۳ :: شنبه ٥ دی ،۱۳۸۳
اطلاعيه :: دوشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸۳
بوی کاکتوس‌های مرده :: یکشنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸۳
یکشنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸۳
شنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸۳ :: شنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸۳
دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳
یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳
جمعه ٢٠ آذر ،۱۳۸۳ :: جمعه ٢٠ آذر ،۱۳۸۳
my Cactus :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸۳
روز جهانی ايدز :: پنجشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸۳
بازگشت :: یکشنبه ۸ آذر ،۱۳۸۳
یکشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸۳
بدون شرح :: شنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸۳
خجسته باد نام تو :: سه‌شنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸۳
شنبه ٩ آبان ،۱۳۸۳ :: شنبه ٩ آبان ،۱۳۸۳
شفا :: جمعه ۸ آبان ،۱۳۸۳
پنجشنبه ٧ آبان ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٧ آبان ،۱۳۸۳
حی‌ّ علی السريال! :: جمعه ۱ آبان ،۱۳۸۳
علت! :: چهارشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸۳
دوشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۳
باران :: دوشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۳
شنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸۳ :: شنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸۳
رمضان :: جمعه ٢٤ مهر ،۱۳۸۳
حوادث غيرمترقبه :: پنجشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸۳
دعا! :: شنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸۳
پنجشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۳
روشن‌فکر :: دوشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸۳
کدام خری گفته: سکوت علامت رضاست؟! :: یکشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸۳
یکشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸۳
شنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸۳ :: شنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸۳
قتل با آسفالت! :: پنجشنبه ٩ مهر ،۱۳۸۳
یکشنبه ٥ مهر ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ٥ مهر ،۱۳۸۳
جمعه ۳ مهر ،۱۳۸۳ :: جمعه ۳ مهر ،۱۳۸۳
تهوع :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸۳
تذکر شرعی :: دوشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸۳
اين را که خواندی، برو به پشتش! :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۳
پنجشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸۳
اتهام :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸۳
دوشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸۳
شنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸۳ :: شنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸۳
چهارشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸۳
بيت :: شنبه ٧ شهریور ،۱۳۸۳
چهارشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸۳
قانون! :: دوشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸۳
تفريح! :: جمعه ۳٠ امرداد ،۱۳۸۳
حکايت :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸۳
یکشنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸۳
اخبار ويژه - گرانی ميوه :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸۳
سوختگی :: شنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸۳
تولد جونمی! :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸۳
درد! :: یکشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸۳
پورپورخان :: سه‌شنبه ٦ امرداد ،۱۳۸۳
اسم و رسم :: چهارشنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸۳
بهشت سابق :: چهارشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸۳
در ستايش خويشتن! :: چهارشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸۳
امام‌رضا! :: پنجشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸۳
شب شعر طنز :: شنبه ٦ تیر ،۱۳۸۳
زلزله :: جمعه ٥ تیر ،۱۳۸۳
بدون عنوان :: دوشنبه ۱ تیر ،۱۳۸۳
ای نکبت! ای جگرگوشه! :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸۳
هنوز مانده است ... :: دوشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸۳
چهل سال بعد در همين هفته (1) :: جمعه ٢٢ خرداد ،۱۳۸۳
من‌واره ! :: پنجشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸۳
زلزله + جشن‌واره :: سه‌شنبه ۱٩ خرداد ،۱۳۸۳
مرض لاعلاج :: سه‌شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸۳
مدرنيزاسيون شاملو + احياي سنت حسنه‌ی نقد از درون :: دوشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸۳
يک سوال تاريخی ـ فلسفی :: پنجشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸۳
طنزهای غيرعمد :: یکشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸۳
اعتراض ... اما ... :: جمعه ۱ خرداد ،۱۳۸۳
حسب حال :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸۳
به احترام مجيد :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۳
گزارش اکثريت (۲) :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۳
گزارش اکثريت (۱) :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸۳
اين‌جا اصفهان! :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳
الا يا شاغلام! خيمه فرو هل! :: جمعه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳
مجنون ليلی :: پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸۳
آرامش :: چهارشنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸۳
...! :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳
راننده :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳
مصايب مسيح :: یکشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸۳
تناسخ :: دوشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸۳
هنوز چشم‌هايت! :: جمعه ٢۱ فروردین ،۱۳۸۳
مكان: ايست‌گاه مترو :: یکشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸۳
چشم‌هايت :: جمعه ۱٤ فروردین ،۱۳۸۳
براي حضرت، كه مرا جناب خطاب مي‌كند! * :: پنجشنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸۳
بت تازه :: دوشنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸۳
پيری :: چهارشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸۳
نوروز ؟! :: دوشنبه ۳ فروردین ،۱۳۸۳
چهارشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٢
چهارشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٢
از نوشته‌های درون اتوبوس - حوالی دليجان :: دوشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٢
به جست‌جوی خاطره‌ها :: دوشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٢
در هدايت نسل سوم! :: چهارشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٢
عـَبـَدْتَ‌ الله حتي اَتـيـكَ اليقين ... :: یکشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٢
حسب حال در قوطی ! :: جمعه ۸ اسفند ،۱۳۸٢
حکايت خمره و شيخ :: یکشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٢
مکان: ايست‌گاه مترو / زمان: ساعت ۱۵:۲۲ :: دوشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٢
برای امير و دنيايش ... :: پنجشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٢
ترکه‌ی آلبالو :: سه‌شنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٢
بدون شرح :: دوشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٢
همين! :: یکشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٢
تحصن :: سه‌شنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٢
تقويم‌ها :: دوشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٢
اعلام موضع ! :: شنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٢
اعلام حمايت :: چهارشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٢
یکشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٢
بچه‌ها ... :: شنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٢
هفت‌سنگ پنجم :: جمعه ۱٩ دی ،۱۳۸٢
باران :: پنجشنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٢
نوبهار من ... :: یکشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸٢
انواع مردان :: چهارشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٢
لالايی :: سه‌شنبه ٩ دی ،۱۳۸٢
برای تو :: یکشنبه ٧ دی ،۱۳۸٢
هفت سنگ :: جمعه ٥ دی ،۱۳۸٢
هفته‌ی شلوغ :: چهارشنبه ۳ دی ،۱۳۸٢
می‌خواين يه جوک بگم کمی بخندين؟! :: شنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٢
کفر با سس اضافه :: پنجشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٢
آگهی مناقصه :: سه‌شنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٢
بدون شرح :: شنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٢
حسب حال در سرما ! :: پنجشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٢
و در باب عيد فطر امسال گويد ... :: سه‌شنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٢
حسب حال :: یکشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٢
چشم‌ها ... :: شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٢
Death ! :: پنجشنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٢
آهای شاعر ! :: چهارشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٢
قضيه‌ي دو طرفه :: شنبه ۸ آذر ،۱۳۸٢
[...] :: پنجشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٢
تا کاروان به اين‌جا رسيد ... :: سه‌شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٢
مانيفست من :: شنبه ۱ آذر ،۱۳۸٢
در نعت عاقل بودن ! :: جمعه ۳٠ آبان ،۱۳۸٢
پنجشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٢
در توصيف يک ديکتاتور مهربان ! :: دوشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٢
مسلمانی :: سه‌شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٢
یکشنبه ٤ آبان ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٤ آبان ،۱۳۸٢
تهوع :: شنبه ۳ آبان ،۱۳۸٢
نوبل :: شنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٢
دست نوازش خدا :: جمعه ٢٥ مهر ،۱۳۸٢
بی‌چاره دلم ... :: دوشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٢
تبعيد در برزخ‏، با اعمال شاقه :: پنجشنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸٢
بدون شرح :: جمعه ۱۱ مهر ،۱۳۸٢
از عجايب ‌روزگار :: یکشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٢
بی‌غيرت ... :: جمعه ٤ مهر ،۱۳۸٢
گل‌گرفتگی حاد ! :: دوشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٢
وب‌لاگ بانوی‌ آينده‌ام ! :: شنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٢
عاشقی‌ يا‌ گرسنگی ؟! :: سه‌شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٢
آقای مدير سلام! :: شنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٢
پخش مستقيم از دوزخ! :: چهارشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸٢
دروغ آن‌لاين ! :: شنبه ۱ شهریور ،۱۳۸٢
دهقان فداکار :: سه‌شنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٢
برای « مادر پدرش » و مادرم ... :: دوشنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٢
از دفتر خاطرات یک عدد مسوول خدمتگزار :: پنجشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٢
تو حتما موفق می‌شوی! :: چهارشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٢
کوری ... :: دوشنبه ٢٠ امرداد ،۱۳۸٢
حديث نفس دات کام ! :: شنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٢
تعويذ * :: شنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٢
بهانه ... :: شنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٢
اين نيز گذشت! :: چهارشنبه ۸ امرداد ،۱۳۸٢
شهادت :: سه‌شنبه ٧ امرداد ،۱۳۸٢
ديوانه، سطل، عمر ... :: دوشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٢
افسانه :: پنجشنبه ٢ امرداد ،۱۳۸٢
رام کردن زن سرکش :: یکشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٢
نسخه :: پنجشنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸٢
خدمت‌گزار بشريت ! :: سه‌شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٢
هذیان :: یکشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٢
اطلاعیه‌ی دفتر ملک الموت :: یکشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٢
چوپان دروغ‌گو :: شنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸٢
براي بانوي سابق ! :: سه‌شنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٢
زورباي يوناني :: یکشنبه ۸ تیر ،۱۳۸٢
ننگ ! :: جمعه ٦ تیر ،۱۳۸٢
براي حضرت بانو ! :: سه‌شنبه ۳ تیر ،۱۳۸٢
مسيح بازمصلوب :: پنجشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٢
انقلاب ! :: سه‌شنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٢
براي خواهرم که روزه‌ي سکوت گرفته ! :: چهارشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٢
امتحان :: شنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٢
علي اسفندياري :: پنجشنبه ۱٥ خرداد ،۱۳۸٢
زنده باد ... :: سه‌شنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٢
وقت اضافه :: دوشنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٢
ستاره‌هاي دزدي :: جمعه ٩ خرداد ،۱۳۸٢
براي ابليس :: جمعه ٩ خرداد ،۱۳۸٢
یکشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸٢
رفاقت! :: پنجشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٢
به خدا قسم! :: پنجشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٢
بي بي ! :: پنجشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٢
براي ناز كشيدن ! :: پنجشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٢
Turkish Chat :: چهارشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٢
شعر طنز :: دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٢
شاعرِي ... :: دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٢
عاشقانه ... :: شنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٢
آهاي خاطره ! :: جمعه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٢
هفت‌سنگ چهاردهم :: یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٢
سمفوني مردگان :: پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٢
براي رولمي !!! :: سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٢
روز مبادا... :: یکشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٢
مهاجرت ... :: پنجشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٢
نامه‌ي يک معشوق بي‌ عاشق :: سه‌شنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٢
هفت سنگ ، احترامی ، عشق ، زندگی :: دوشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٢
زندگي ... :: یکشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٢
ضد انقلابی عزيز ! تشکر ! تشکر ! :: جمعه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٢
نمايش‌نامه :: چهارشنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸٢
سنگيني ناشناخته ... :: چهارشنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸٢
فعلا ! :: جمعه ۸ فروردین ،۱۳۸٢
مک‌دونالدِ بی‌تربيت ! :: پنجشنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٢
شکستِ عشقي :: چهارشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٢
بي‌انصافِ دوست‌داشتني ! :: سه‌شنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٢
براي گوش‌هاي دل‌هايمان … :: یکشنبه ۳ فروردین ،۱۳۸٢
بي تو بهار هم ترانه‌ي دلتنگي‌ست ! * :: شنبه ٢ فروردین ،۱۳۸٢
ای گرداننده‌ی دل‌ها ! :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸۱
وصال ! :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸۱
باد... :: یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸۱
عصر ... :: جمعه ٢۳ اسفند ،۱۳۸۱
جاي خالي سلوچ :: پنجشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸۱
قفل دل ... :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸۱
عجيب ، اما واقعي !!! :: یکشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸۱
سوژه :: شنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸۱
به يادگار ! :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸۱
براي حسين جانم (ع) :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸۱
جمعه ٩ اسفند ،۱۳۸۱ :: جمعه ٩ اسفند ،۱۳۸۱
سکسکه ! :: جمعه ٩ اسفند ،۱۳۸۱
پايان و آغاز ... :: چهارشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸۱
من خوبم ... :: سه‌شنبه ٦ اسفند ،۱۳۸۱
بی‌خيال ، عزيزکم ! :: شنبه ۳ اسفند ،۱۳۸۱
سنگينم... :: پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸۱
وزغ گلم !!! :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸۱
یکشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸۱ :: یکشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸۱
وسوسه :: پنجشنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸۱
برادر مبارز ! رها کن ! رها کن ! :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸۱
براي خداي متعال (ع) ! *** ( ريا – ويرايش دوم ! ) :: جمعه ۱۸ بهمن ،۱۳۸۱
کمدی بازی :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸۱
فراخوان :: یکشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸۱
قناعت :: چهارشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸۱
ناله !!! :: دوشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸۱
بلبل ز بی غمی است که فریاد می زند ! :: چهارشنبه ٢ بهمن ،۱۳۸۱
مرده‌شور ببردش :: دوشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸۱
قربانم‌ رفت‌ و رفت ! :: شنبه ٢۸ دی ،۱۳۸۱
دلبندم آن پیمان گسل ، منظور چشم ، آرام دل ... :: جمعه ٢٠ دی ،۱۳۸۱
هوو :: سه‌شنبه ۱٧ دی ،۱۳۸۱
پدر قاطر ! :: دوشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸۱
یادداشت‌های یک عدد جنتلمن واقعی (1) :: جمعه ۱۳ دی ،۱۳۸۱
کسي بلد است دعا کند ؟ :: چهارشنبه ۱۱ دی ،۱۳۸۱
برای حسن جانم :: دوشنبه ٩ دی ،۱۳۸۱
سلام ! :: شنبه ٧ دی ،۱۳۸۱
خفه شو ، عزيزم ! :: پنجشنبه ٥ دی ،۱۳۸۱
اين‌جا شهرري است ، صداي من :: چهارشنبه ٤ دی ،۱۳۸۱
در هجو آن عزيز (!) - ۲ :: دوشنبه ٢ دی ،۱۳۸۱
هفت سنگ چهارم ... :: یکشنبه ۱ دی ،۱۳۸۱
برو :: یکشنبه ۱ دی ،۱۳۸۱
آهاي خدا ! با توام ! :: جمعه ٢٩ آذر ،۱۳۸۱
بیانیه بازی :: پنجشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸۱
حسن ‌جان ، سلام ! :: چهارشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸۱
حرف‌هاي مانده در گلو... :: یکشنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۱
اعتراض به امتحان ! :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸۱
هفت‌سنگ و حاجی‌بخشی !!! :: دوشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸۱
شاخص های روشنفکران امروز :: جمعه ۱٥ آذر ،۱۳۸۱
در هجو آن عزيز ! :: چهارشنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸۱
گرگ گفتم ، گرگ با چوپان نسبت دارد ! :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸۱
حاجی :: یکشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸۱
وصيت :: جمعه ۸ آذر ،۱۳۸۱
حيثيت روزگار ... :: یکشنبه ۳ آذر ،۱۳۸۱
هفت سنگ گنده را یارو بزد ... ما هنوزاندر دو سنگ ریزه ایم !!! :: یکشنبه ۳ آذر ،۱۳۸۱
می کشمت نامرد ! :: شنبه ٢ آذر ،۱۳۸۱
عرعرهای خالصانه :: پنجشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸۱
خبرهای بد و خوب :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸۱
... و خدا « چيکن چيز برگر »‌ را آفريد !!! :: دوشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸۱
نامردها نفرینمان کردند ! :: شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸۱
پنجشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸۱ :: پنجشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸۱
یکشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸۱ :: یکشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸۱
شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸۱ :: شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸۱
شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸۱ :: شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸۱
پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸۱ :: پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸۱
شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸۱ :: شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸۱
چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸۱ :: چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸۱
یکشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸۱ :: یکشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸۱
پنجشنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸۱ :: پنجشنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸۱
سه‌شنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸۱ :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸۱
شنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸۱ :: شنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸۱
چهارشنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸۱ :: چهارشنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸۱
دوشنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸۱ :: دوشنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸۱
یکشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۱ :: یکشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۱
خدا گوش نمی کند ... :: شنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸۱
پنجشنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸۱ :: پنجشنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸۱
پنجشنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸۱ :: پنجشنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸۱
سه‌شنبه ٩ مهر ،۱۳۸۱ :: سه‌شنبه ٩ مهر ،۱۳۸۱
شنبه ٦ مهر ،۱۳۸۱ :: شنبه ٦ مهر ،۱۳۸۱
پنجشنبه ٤ مهر ،۱۳۸۱ :: پنجشنبه ٤ مهر ،۱۳۸۱
چهارشنبه ۳ مهر ،۱۳۸۱ :: چهارشنبه ۳ مهر ،۱۳۸۱
دوشنبه ۱ مهر ،۱۳۸۱ :: دوشنبه ۱ مهر ،۱۳۸۱
شنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸۱ :: شنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸۱
جمعه ٢٩ شهریور ،۱۳۸۱ :: جمعه ٢٩ شهریور ،۱۳۸۱
پنجشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸۱ :: پنجشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸۱
دوشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸۱ :: دوشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸۱
یکشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸۱ :: یکشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸۱
جمعه ٢٢ شهریور ،۱۳۸۱ :: جمعه ٢٢ شهریور ،۱۳۸۱
دوشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸۱ :: دوشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸۱
دوشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸۱ :: دوشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸۱
چهارشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸۱ :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸۱
دوشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸۱ :: دوشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸۱
دوشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸۱ :: دوشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸۱
سه‌شنبه ٥ شهریور ،۱۳۸۱ :: سه‌شنبه ٥ شهریور ،۱۳۸۱
دوشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸۱ :: دوشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸۱
یکشنبه ۳ شهریور ،۱۳۸۱ :: یکشنبه ۳ شهریور ،۱۳۸۱
شنبه ٢ شهریور ،۱۳۸۱ :: شنبه ٢ شهریور ،۱۳۸۱
جمعه ۱ شهریور ،۱۳۸۱ :: جمعه ۱ شهریور ،۱۳۸۱
پنجشنبه ۳۱ امرداد ،۱۳۸۱ :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ،۱۳۸۱
چهارشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸۱ :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸۱
سه‌شنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸۱ :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸۱
دوشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸۱ :: دوشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸۱
دوشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸۱ :: دوشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸۱
یکشنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸۱ :: یکشنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸۱
شنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸۱ :: شنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸۱
شنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸۱ :: شنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸۱
شنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸۱ :: شنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸۱
شنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸۱ :: شنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸۱
جمعه ۱۸ امرداد ،۱۳۸۱ :: جمعه ۱۸ امرداد ،۱۳۸۱
چهارشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸۱ :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸۱