او هفتاد و نهمین الاغی بود که بعد از فرمان عمومی والاحضرت مبنی بر تفاهم ملی فضای دوستلنه آشتی جناحها را با عرعر بیجا و مشکوکش بر هم زده بود ... سرش را تراشید ند و بر آد م بی لباس سوارش کردند و دور شهر گرداندند تا عبرتی باشد برای سایرین .
لینک