به يادگار !   
باد کردند و باد کرد ... تا ترکيد .
حالا هوادارانش تکه‌هايش را با احترام و برای يادگاری تقسيم کرده‌اند !
لینک