وصال !   

مشکل اين‌جاست که شاهزاده‌ي قصه‌ي سابقا شيرين ما ، هم زيبا بود ، هم سخنور ، هم براي خودش کسي شده بود و نسب و ريشه‌ي متيني هم داشت ... سواد و ثروتش هم به‌جا بود . ولي يک مشکل کوچک داشت ؛ يل قصه‌ي گل و بلبل ما ، درست لحظه‌ي وصال ، مرد از آب درآمد !
من طرفدار نامردي شده‌ام !

لینک