سلام.
*
ایشان بعد از غلبه در انقلاب علیه سگ صفتهای بی ادب شدند سرور ملت ... شکر خدا تنها چیزی هم که از همان اول انقلاب تا کنون رشد دایمی داشته ریش انقلابی ایشان است.


( شما را به جان عمه تان نظر بدهید تا آنجایمان گر نگیرد . )
لینک