فعلا !   
سلام .
*

مشکل اين‌جاست که وقتی شناسنامه‌ی قرص و قايمی هم داری ، خری پيدا می‌شود که مهر خريت خود را پای شناسنامه‌ی تو هم بکوبد !
فعلا برمی‌گردم !
کسی آينه دارد ؟

لینک