ضد انقلابی عزيز ! تشکر ! تشکر !   

سلام .
*
گلکم ! آن آدم‌های غير انقلابی که تو و امثال تو از آن‌ها خوشتان می‌آيد ، ابله‌های اين نيز بگذرد ی هستند که من هرگز آن‌گونه نبوده‌ام و نخواهم شد ... حال اگر حضرت‌عالی بر من منت نهاده‌ايد و نصيحت پدرانه‌تان را با آن زبان متين و متقن (!) بر سرم کوبانده‌ايد ، ممنون ! تنها يک نکته : عشق وافر شما به آرامش ، همان وسوسه‌‌ی مخدری است که به شعورم توهین می‌کند ؛ لطفا کوزه‌ی نصایح کپک‌زده‌تان را خیرات مزار همان نادان‌هایی کنید که می‌میرند و به گمان اندیشه‌ی عدم خشونت و هزار خوشگل دیگری که فهمیدنشان وقت لازم دارد ، دم نمی‌زنند ! ضمنا ، حواست باشد ، پسرک ! آدم‌هايی که اصول خودشان را با دنيايی ملوسی و عشوه و کرشمه‌ی برادرانه و خواهرانه‌ی مخالف عوض نمی‌کنند ، با آدم‌های تندمزاج انقلابی که دردمندند ولی جای دردشان معلوم نيست ، کمی فرق دارند !
ممنونم که وظيفه‌ی انقلابی‌ات را در حق من به جا آوردی !

لینک