زندگي ...   
سلام .
*
زندگي مي‌چرخد‌ .
عادي‌تر از هميشه .
ّسر‌ قولم‌ هستم‌ !
همين !
لینک