سلام.
*
رییس بزای مردم سالاری و قانون انقلاب کرد ... بعد در قانون اساسی نوشت این انقلاب بعد از فروش ÷س گرفته نمیشود.
لینک