براي ابليس   


برادر ابليس – حفظک الله تعالي؛

احتراما به عرض مي‌رساند با توجه به سوابق خدماتي و عباداتي درخشان شما، و با نظر به تعهد و تخصص حضرت‌عالي در امور مربوط به بني‌آدم، تقاضاي انجام يک فقره عمليات وسوسه را در دل معشوق بي‌احساس و بي‌وفاي خويش دارم. بديهي است در صورت توفيق شما در انجام امير خير نام‌برده، پاداش فوق‌العاده‌اي علاوه بر حق‌العمل معمول به شما تعلق خواهد گرفت.

با آرزوي توفيق حضرت‌عالي در انجام وظيفه‌ي الهي
عاشق دل‌سوخته ( اصغر سابق )

لینک