سلام.
*
در زندگی جاهای زیادی هست که آدم وقتی از آنجا بلند میشود باور نمیکند اثر بجا مانده از اوست.
لینک