انقلاب !   

سلام.
*
خداي را سپاس مي‌گوييم که کرکري‌هاي حضرات نکبت‌آباد سياست و انقلابي‌گري خيرخواهانه‌ي حضرات کوچکي که فقط مبارزند و مهم نيست با که و چه مبارزه مي‌کنند، روزگار را به کاممان خوش کرد و امتحان‌هاي ما را دو ماه به تعويق انداخت! تا ظهر امروز به اين فکر مي‌کردم که اين همه فغان و دموکراسي‌خواهي از نوع احمقانه، چه سودي به حال مردم دارد ... خبر عقب افتادن امتحان‌ها، کاممان را شيرين کرد! شيريني‌اي به تلخي تکرار کميک تاريخ مبارزات آدم‌هاي شديدا دردمند – که نمي‌دانند کجاي شان درد مي‌کند!
*

قاچاق!


( براي امير و حواي دلداده‌ي معروفش! )

به گزارش فرشته‌ي خبرچين بهشت، زوج جواني با نام‌هاي « آ » و « ح »، در هنگام خروج از بهشت، مقادير قابل توجهي سيب در چمدان‌هاي خود جاسازي کرده بودند که با هوشياري ماموران گمرک، تعداد زيادي از سيب‌ها کشف شد. تحقيقات درباره‌ي انگيزه‌ي اين افراد همچنان ادامه دارد.

لینک