چوپان دروغ‌گو   
براي عباس و گوسفندهاي مظلومش !

چوپان بي‌نوا هر چه فرياد زد که : گرگ آمد ! گرگ آمد ! ... کسي باور نکرد. همه گفتند اين دروغ‌گو توي کتاب‌هاي فارسي دبستان هم رسوا شده، ما که بزرگ و عاقليم، چرا باور کنيم؟!
*
سه - چهار روز بعد، اجساد چوپان و همه‌ي گوسفندها را، به جز يک ميش جوان، پيدا کردند ... همه فهميدند ميش با گله‌ي گرگ‌ها گريخته.

لینک