افسانه   

 افسانه ي مرد و خرس !

يکي بود و يکي نبود. در روزگاران قديم، مردي به جنگلي رفت. خرسي از دور نمايان شد. مرد خود را به خواب زد. خرس او را بخورد. تمّت.

 

 

( نقل به مضمون از منوچهر احترامي )

 

لینک