شهادت   

خدا کند که عمرتان آن قدر باشد که بتوانيد به شهادت برسيد ... زبانم لال، مرحوم شدن يا حتي فقيد سعيد شدن برای جناب عالي خيلی کم است !

لینک