اين نيز گذشت!   

 

بگذريم از اين همه دلچرخي ...

براي امروز کافي ست!

سايه اي بايد جُست،

عزرائيلي شايد ...

*

من هنوز هم ساکت مي مانم، حضرت!

هنوز هم کودک سر به راه ...

عروسک سر به راه ...

مُرده ي سر به راه ...

راست مي گوييد، به خدا:

اين نيز بگذرد!

*

بگذريم ...

ولی

خدا،

چشمان تو،

و

مرگ

       را هيچکس انکار نمي کند!

لینک