تعويذ *   

 

مولانا شيخ جنازة المتقين ( رضی الله عنه ) را گفتند: مگر تعويذ از درّندگان را با حضرتش همراه نبود، که به گزيدگی ِ سگی بی‌تميز گرفتار آمد ؟!

شيخ با حالتی نزار بفرمود: بود ... ليکن به گمانم از بابِ اضطرار، به غلطِ اِعرابی خوانديم؛ البت که بر خلاف شما سگ را جز به عربیِ فصيح نتوانش خطاب نمود.

جماعتِ مريدان ـ بی‌خود و بی‌جهت ـ نعره زدند.

 

 

*: تعوِيذ در لغت به معنای پناه جستن و کمک خواستن است و در اين جا، منظور دعاهای خاصي ست که در فرهنگ ما براي رفع گرفتاري، بيماري و ... هست.

اين متن را در کمال پررويي با گوشه ي چشمي به تذکره هاي ابوسعيد ابوالخير نوشته ام. پيشاپيش از همه ي آن  هايي که ادعاي نوادگي  اش را دارند، شرمنده ام!

 

لینک