دهقان فداکار   

1•

صداي مشکوک ريزش کوه که دوباره توي فضا پيچيد، ريزعلی خواجوي ديگر درنگ نکرد؛ يکتا پيراهن نازکش را از تن به در کرد، نفت فانوسش را رويش ريخت و آتشش زد ... برهنه و مضطرب، با داد و فرياد به طرف خطوط راه آهن دويد... .

 

 

2•

شاکي: ريزعلي خواجوي

متهم: پدرسوخته ي اول، پدرسوخته ي دوم، پدرسوخته ي سوم، پدرسوخته ي چهارم

اتهام: زورگيري از طريق فريب شاکي به بهانه ي ريزش کوه، سرقت به عنف، همراه با آزار و اذيت شديد شاکي

 

لینک