دروغ آن‌لاين !   

راست می‌گفت که بايد چشم‌هایش را ببينی تا بفهمی که دوستت دارم را دوست دارد يا دارد نشخوارش می‌کند ... .

تازگی‌ها حالم از محبت‌‌های ديجيتالی به هم می‌خورد !

لینک