تهوع   

موهايت را شانه مي‌کنی
جلوی آيينه پلک می‌زنی
و مثل هميشه فکر می‌کنی زيبا هستی !
لینک