پناه به خدا بايد برد از روزمرّ گي.

آخر شعبان كه مي‌رسد، تازه يادم مي‌افتد كه چقدر بوي عادت گرفته‌ام.

مي‌گويند كه قرار است يك‌ماه بوي خدا بيش‌تر از هميشه توي كوچه‌ باغ‌هاي آسمان سحر بپيچد و بپيچد و مستمان كند ... .

تو، اين سحرها هم به خوابم مي‌آيي ؟!

 

مژده

لینک