دود ... دود ... دود هست همه‌جا؛ دست روي ديوار سياه جلوي چشم‌هايم مي‌كشم: دود هست روي ديوار ... چشم‌ها را به زور باز نگه مي‌دارم و جلو مي‌روم ... دست‌هاي دود دور گلويم را گرفته ... دود ... دود هست همه‌جا ...

سوخت لاله ... مـُرد ليلي ... خـُـشك شد سرو سهي ...

Leyli

لینک