سلام..این لامذهب بالا نمی آمد...مخلصیمممممممممممممممممممممممم!
*
همیشه گوسفندهای آتشی انقلابی زودتر از همه با سلاخها صلح میکنند.
لینک