و در باب عيد فطر امسال گويد ...   

تو در قـم می‌نمازی (!) سير و خوش‌حال
و در تـهران، سـی‌ام رمـضـان است

ميان مـاه ِ تو، تا مـاه ِ « آقـــــــــــا »
تـفـاوت از زمـيـن تا آسمـان است !

لینک