بدون شرح   

شماره‌ی سوم دوهفته‌نامه‌ی ۷سنگ

يادداشتی زيبا درباره‌ی شعر از اسماعيل امينی

و ...

*

خارجی ـ روز ـ لابی دانش‌کده:

ـ محمود جان! اين نوشته‌ی بی سر و ته‌ات را چطور قصه می‌نامی‌اش؟

ـ ببين جلال جان! پيش از هر چيز بايد به اطلاعت برسانم که من تنها دانش‌جوی اين دانش‌گاهم، که عضو کانون نويسندگان ايران هستم.

ـ بله ... مشکلم برطرف شد. روز به خير گلکم!

لینک