باران   

« هی ضجه می‌زدی که : آخ اگه بارون بزنه ... حالا اين بارون! برو بببينم چه غلطی می‌خوای بکنی! »

Holy Rain !

لینک