سلام.ببخشاييد كه اين باباي وب‌لاكها با اين آگهي گذاشتنش باباي ما را در آورده...چند روز است كه اين صفحه بالا نمي آيد.
*
ما آماده‌ي مناظره و مباحثه با همه هستيم...فقط عزيزان حتما از يكماه قبل عكس تمام‌رخشان را بفرستند تا ما بتوانيم سطح سوادمان را با آن‌ها برابر كنيم.
*
آبجي آزاده

داداش حميد

آبجي آزادهداداش حميد
لینک