تحصن   

به ياری خداوند متعال و در ادامه‌ی همه‌ی الطاف اخير ايشان، تا اطلاع ثانوی در منزل ما اعتصاب تلفن ـ به سرپرستی و عضويت این‌جانب ـ برقرار است. بديهی‌ست که تحصن تا استيفای تمامی مطالبات ادامه خواهد داشت.

جلال س ـ کافی‌نت رسا سيستم / شهرری

لینک