بدون شرح   

يك‌شنبه 12 بهمن 1382 / اخبار ساعت 21 / گزارش خبري:

 

باقالي‌فروش ( در حالي كه ملاقه‌ي آب را روي باقالي‌ها مي‌ريزد و چرخ‌دستي را سفت مي‌چسبد ): والله مثلا اين مغازه‌دارها مي‌گويند باقالي دست‌فروش تميس (!) نيست و مال ما بهداشتي‌ست.

خبرنگار ( ذوق‌زده ): به نظر شما به‌ترين راه براي جلوگيري از دوقطبي شدن كاذب فضاي تبليغاتي در رقابت‌هاي انتخاباتي چيست؟

باقالي‌فروش ( سرفه‌اي مي‌كند و سينه‌اش را صاف ): والله مردم مثلا نبايد فكر كنند كه باقالي دست‌فروش حتما تميس نيست... .

 

خبرنگار ( جمله‌ي پاياني گزارش، هم‌راه با تصوير پرچم ايران و صداي سخت حماسي " ايران اي سراي اميد " ): بنابراين، ملت شريف ما نبايد در چنين روزهاي حساسي فريفته‌ي شيطنت برخي افراد مكار و فرصت‌طلب گردد.

*

كمي‌ حرف حساب

لینک