به جست‌جوی خاطره‌ها   

از امروز تا جمعه، شيراز و اصفهان ( نقطه )

گور پدر خاطره‌ها ( نقطه )

کنار زاينده‌رود دلم برای تو تنگ ( نقطه )

*

هفت‌سنگ نهم ( نقطه! )

لینک