از نوشته‌های درون اتوبوس - حوالی دليجان   

تا کنون با خويش می‌گفتم

چه تلخ است نبودن تو در اين‌جا

اما اکنون می‌گويم

چه خوش است که تو اين‌جا نيستی

اين‌جا تنگ است

بانو !

لینک