نوروز ؟!   

امروز عيد نوروز است هنوز.

اين‌جا همه چيز سبز است.

باران خوب است.

من خوب نيستم.

من منتظرم.

لینک