چشم‌هايت   

چشم‌هايت
پيام‌براني بازيگوشند
يا برگ‌هاي آغازين كتاب مقدس ...
چشم‌هايت
را
مبعوث كن!

لینک