تناسخ   

بابا ديروز مي‌گفت:
اگر هم به زنده بودن همه‌ي موجودات معتقد باشيم و هم به تناسخ روح در همه‌ي آن‌ها ... پس بايد گــِــل بگيرند در ِ بخت بدبختي را كه به صورت كفش و لباس تو حلول كرده!

لینک