مصايب مسيح   

چه كرده اين برادر ديني‌مان ـ مل گيبسون (!) ـ در مصايب مسيح؛ امروز به بركت سي‌دي‌هاي پانصد توماني رفقا، نشستيم و زير سايه‌ي هياهوي عزاداران مسجد و هاي و هوي هواداران انجمن، فيلم ديديم.

كرمم گرفته بود ـ باطني و علني ـ به مقايسه‌ي فيلم با آن چه اسكورسيزي ساخته. اگر چه قصه‌ي آخرين وسوسه‌ي مسيح خط روايي سوايي داشت و دست‌پخت كازانتزاكيس بود ... اما هر دو فيلم مشتركاتي داشتند كه بر اساس روايت انجيل بود. منتهي، گيبسون تلاش كرده بود كه با تكيه‌ي ظاهرا كسالت‌آور بر جزييات واقعه‌ي تصليب ـ حتي گاهي با رعايت تمامي روايات، حكايت رنج‌ها را هم‌راه با نوراني كردن مسيح بودن عيسي (!) نشان بدهد. و از اين بابت، سرآمد قبلي‌ها بود.

اما موسيقي سخت دل‌نشين پيتر گابريل، در فيلم قبلي، هنوز به تكه‌هاي موسيقي اين يكي ـ كه شايد حتي خود گابريل باشد! ـ مي‌ارزد.

*

اين همه اسم علم را علم كردم، كه بگويم ديدن مصايب مسيح را فراموش نكنيد!

لینک