...!   

يارو از آن طرف خيابان دست تکان داد و داد زد: سلااااااااااامممم!

ذوق کردم که يکی تحويلم گرفته ... دوباره داد زد: سلام بام‌شاد جان!

لینک