سلام.
*
وقتي براي تمام كردن رمان اجتماعي مشهورش درمانده بود ، آروغش الهام‌بخش او شد.
لینک