اين‌جا اصفهان!   
منزوی هم پريد. انگار اديب‌مرگی آمده.
*
مرديم از خوشی!
لینک