گزارش اکثريت (۱)   

سلام.

صبح زود، سر اذان رسيدم. يارو نکبت، با آن اتوبوس شبه ويژه‌اش با آن صندلی‌های تنگ و کولر خاموش، ده دقيقه توی قم نماند برای ادای ... حاجت!

سر فرصت برای‌تان خواهم نوشت از يادداشت‌های سفر. سخت ما را وقت خوش بوده!

لینک