اعتراض ... اما ...   

war

ما هم معترضيم، حضرات! اما نه به خاطر خوردن چند گلوله به گنبد حرم. بيش‌تر از چهارده ماه است كه توي عراق مثل برگ خزان‌زده آدم‌ها مي‌ميرند؛ تاوان بلاهت آن‌هايي  كه فرق پوكه‌ي فشنگ و آدمي‌زاد را نمي‌دانند. حالا اگر حاجي‌آقا دلش براي ورقه‌ي طلاي روي گنبد سوخته، محل تامل است!

 سال‌ها پيش، يكي از دهان شهريار شهر سنگستان گفت:

ـ زمين گنديد،

آيا بر فراز آسمان كس نيست؟

لینک