مرض لاعلاج   

شيخ را پرسيدند: مگر بر سر مولانا چه آمده بود كه تنش به ناز طبيبان نيازمند گشت و معالجت ايشان و دعاي خير ارادت‌مندان سودي نبخشيد؟
آهي كشيد و بفرمود: الله الله از مرض مرگ!

لینک