هنوز مانده است ...   

هنوز مانده است تا شادابی. هنوز مانده است تا دوره‌ی آخرالزمان به پايان برسد.

منوچهر احترامی

لینک