بدون عنوان   

سيستم از پنج‌شنبه پکيده. بدنم درد می‌کند؛ واجب بود سری به کافی‌نت بزنم!

*

حالم خوب است يا بد؟

لینک