سلام.ببخشایید اگر ما حالمان بعد از خیلی چیزهای دیگرمان جا می آید!دوستان گاهی لطف می کنند و لینک ما را چیز می کنند ولی ما بلد نیستیم صفحه مان را عین آدمیزاد درست کنیم تا لینکشان راچیز کنیم!!!
دیگر آن که دانشگاه دارد شروع می شود...و من باید دوباره حرص برداشتن و گذراندن واحدها را بخورم...برای همین شاید دیر به دیر بیایم...حتما مرا از لطف نظراتتان محروم نکنید تا مواضع شفافم نسوزد...مخلصیممممممممممممممممممممممممممممم!
*
لیوان نوشابه را سر کشید و فریاد زد :( بله!تشنگان و گرسنگان حاکمان اصلی زمینند.)
*
آبجی آزاده


داداش حمید


آقا مهاجر


حیف نون
لینک