بهشت سابق   

بهشت برين در چشم‌های تو بود؛ عرضه نداشتی با سيل اشک نريزی‌شان پايين؟!

لینک