سوختگی   

يک: کدام مشروطه؟ جمع کنيد بساط توجيه طرب‌های فراموش شده را! اين فرمان می‌توانست سند افتخار باشد، اما به هزار و يک دليل سرآغاز دوره‌ی تلخی‌ها شد و حالا سخت خنده‌دار ... برای همين بود که چهارشنبه، اول جلسه‌ی « طنز در دوره‌ی مشروطه» به عنوان يک متن طنز خواندمش!

*

دو: آقای دکتر! شما پماد را داده‌اي؛ منتهی ننوشته‌ای که در کدام موضع سوخته استعمال شود.

لینک