نظراتی که دوستان برای متن قبلی‌ داده‌اند، منحصربه‌فرد بوده! هيچ‌وقت متنی تا اين حد نظرات متناقض به خودش نديده بود؛ يکی ـ دو نفر اخبار گرانی ميوه را غير سوزناک و خارج از موضوع طنز دانسته بودند و يکی ـ‌ دو نفر هم سخت از دردمند بودن‌شان تعريف کرده بودند. قرار است نظر ندهم؛ تنها يک نکته: قالب برگزيده برای نوشتن يک متن طنزآلود، فقط يک بهانه است برای گفتن حرف‌های تلخ. هم‌چنان منتظر نظرات رفقا می‌مانم!

*

گفت: تو خيلی شبيه مرد روياهای من هستی ... منتهی، شازده‌ی سفيدپوش روياهای من اين‌قدر چاق نبود!

لینک