سلام.
*
ایشان هرجا که می روند فورا یک انجمن ادبی به راه می افتد ... آخر ایشان شاعر هم هستند .
لینک