تفريح!   

خواستم فقط بگويم که برای آدم‌های افسرده و بی‌پول مثل من بهترين تفريح‌ها دو چيز است: خواب و وررفتن با خاطرات!

لینک