قانون!   

زن‌های آرايش‌گر هميشه زشتن و کيلو کيلو بزک دارن!

لینک